• <

  Cím:
  Alma Mater sorozat az információ- és tudásfolyamatokról 9.
  Kiadó:
  BME GTK ITM
  Kiadás éve:
  2005. október
  Oldalak száma:
  354

 • Cím:
  Vállalati biztonság keretrendszere
  Írta:
  Vasvári György — Lengyel Csaba
  Oldalak száma:
  1-41
  Az elmúlt évtizedben alapvető változásokon mentek keresztül a hazai vállalatok, követve a világ igen gyors változásait (pl. globalizáció). Ezek a változások a vállalatok számára kihívásokat hoznak létre. A menedzsmentnek meg kell értenie, illetve az a kérdés, hogy mennyire érti meg, hogy ezek a változások hogyan jelennek meg az egyes országok szabály rendszerében, vagy milyen változtatásokat igényelnek a ma vállalatának belső szabályozásával szemben. Néhány jellegzetes kihívás: • Annak a felismerése, hogy a határokon átnyúló globalizáció új üzleti felfogást követel meg. • Annak a megértése, hogy egy tudásbázisú társadalomban a szellemi tőkének mi és mekkora a szerepe. • Annak a felismerése, hogy a vállalati informatika, a nemzetközi hálózatokat is felhasználva, a papíralapú irodából átmegy az elektronikus irodába. Természetesen a pozitív válaszok nemcsak a hatékonyság és az eredményesség növekedését hozzák magukkal, hanem új fenyegetések lépnek fel a vállalatok biztonságára nézve. A vállalatirányításnak tehát nemcsak a kihívásokra kell pozitív választ találnia, hanem az ezekkel járó új fenyegetések, képezte kockázatok csökkentésére is. A rohanó világ azonban az új válaszok keresését sohasem engedi lezárni, ez a folyamat állandóan újraindul (veszélyforrások feltárása, fenyegetések és kockázatok elemzése, védelmi intézkedések a kockázatok csökkentésére, azaz a kockázat menedzsment). A munka alapvetően támaszkodik a szerző 12 év alatt végzett biztonsági auditálási tapasztalataira, a veszélyérzet hiányára visszavezethető problémákra a biztonság menedzsment területén. A kutatáscélja, hogy • tisztázza a vállalatirányítás (Enterprise Governance) és azon belül a vállalati biztonságirányítás (Enterprise Security Governance) egyaránt kiterjed-e a vállalat teljes tevékenységi körére, és • a biztonság szervezése egy vállalatnál milyen megközelítést kíván. Kulcsszavak: vállalati rendszer, vállalatirányítás, egyenszilárdság elve, ellenálló képesség, Üzletmenet Folytonossági Terv (ÜFT)
 • Cím:
  Welcome to the new historical age of ERP!
  Írta:
  Gergely Babos
  Oldalak száma:
  43-51
  The world of ERP systems has changed in the last 2-3 years. In the ‘90s dozens of enterprises implemented complex ERP systems that resulted unmanageable system-jungles for the recent years. The maintenance of these “jungles” is costly, and at the same time encaustic and diversified that plays against the standardization of processes and solutions not supporting the changeability of processes. In the new historical age of ERP systems projects are rather focusing on making running systems more and more efficient, then implementing masses of complex solutions. The most important issues related to a corporate information system are: how to reduce IT operational costs, how to eliminate the functionalities not used, or being overlapped by other functionalities, and at last how could the functionalities completely be aligned with the business processes of the enterprise. I will introduce some case studies representing the most typical problems companies need to face nowadays. Keywords: ERP, IT systems, business processes
 • Cím:
  A tudásgazdaság fogalmához
  Írta:
  Dr. Z. Karvalics László
  Oldalak száma:
  53-84
  Ideje tisztázni a tudás-vonatkozású „rétegződés” fogalmát gazdasági környezetben. Melyek a legszorosabb kapcsolatok a tudásgazdaság, a tudás-alapú gazdaság, a gazdaság tudás szektora és a tudás-alapú szolgáltatások között, valamint melyek a különbségek közöttük? Melyek a „tudás-ipar” elemei? A dolgozat „horizontális utazásra” hívja az olvasót a tudásgazdaság területén felmerülő problémák közé. Kulcsszavak: tudásgazdaság, tudás-alapú gazdaság, innováció
 • Cím:
  What corporate knowledge management can learn from online communities: blogs, wikis and tags
  Írta:
  Henrik Schneider
  Oldalak száma:
  85-92
  Knowledge management (KM) has started to mature from a buzz-word and IT centric stage into a real, useful, human-centric business capability. In this article to author highlights the characteristics of selected free online communities that can be useful for business KM. How blogs offer a way to articulate a personal point of view message, both from inside a company or from the customers to the firms. How the wiki model offers a collaborative way of defining and easily continuously updating shared knowledge items. And how tags offer a way of new, dynamic and more natural way of categorizing and sharing resources. These all bring new, inherent risks, but applying the – already rich – experiences of online communities, these could be lowered to an acceptable level. Keywords: knowledge management (KM), human-centric business
 • Cím:
  Kelet-közép-európai információs társadalmak fejlettsége az uniós csatlakozás tükrében
  Írta:
  Pintér Róbert
  Oldalak száma:
  93-114
  Ebben a tanulmányban az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozó és csatlakozásra váró – javarészt kelet-közép-európai – országok információs társadalmi fejlettségét vesszük górcső alá, megvizsgálva, hogy hogyan képesek az Európát érő egyik legfontosabb kihívásra, a gazdasági globalizációra és az információs, kommunikációs technológia megújításának a kérdéseire válaszolni. Az írás alapját egy szakmai konferencia adja. A 2004. február 18-20. között Sevillában megrendezésre került „Enlarging the European Information Society: Potential IS Strategies towards Lisbon 2010 objectives” címet viselő IPTS szakértői workhop-on elhangzott előadásokon és az azokat követő vitákon, az így készített jegyzeteimen alapul (ld. Pintér 2004a). A tanulmány célja, hogy bemutassa, bár létezik egy sajátos kelet-közép-európai információs társadalmi modell, ez azonban kellően sokszínű és az ehhez tartozó országok a fejlettség eltérő fokán állnak. Léteznek azonban olyan közös pontok, amelyek rokonítják az országokat és képesek megvilágítani a modellszerűség egyes kérdéseit, így: • azok a gazdasági, politikai és társadalmi-kulturális faktorok, amelyek meghatározzák az információs társadalmi fejlődést; • a hasonló információs politika és a közös jövőbeli orientációk; • a fejlesztés természetére vonatkozó, a fejlesztők fejében létező „hittételek”; • végül az a leegyszerűsített kép, amivel a fejlesztők viszonyulnak a kapcsolódó kérdésekhez. Kulcsszavak: információs társadalom, ICT, IST, faktorok hatásai, információs politika
 • Cím:
  Predigitális harmadik világ
  Írta:
  Juhász Lilla
  Oldalak száma:
  115-124
  Az információs szakadék leküzdésére, az információs társadalom megteremtésére a világ fejlődő országai számára kívánunk cselekvési területeket és a stratégiai irányvonalakat meghatározni. Érintjük többek között a társadalmi és ágazati elvárások szimbiózisának megteremtéséhez szükséges politikai reformfolyamatok elindításának lépéseit, a vállalkozások szerepét az új korszakban, az emberi erőforrás-fejlesztést, az információs társadalom témakörének politikai diskurzusba ágyazottságának érvényesülését, a lokális, állampolgári igények kanalizálását és az ennek megfelelő tartalom, rendszer implementálását, az állampolgári igényeknek megfelelő stratégiák, akciók, alkalmazások kidolgozását, az igények szinkronizációját, a kiugrás lehetőségét is meghatározva. Az Észak-Dél konfliktus információs társadalomban újratermelődő ellentéte, Dél megújulási képességének hiánya megakadályozza az új korszakba történő átmenet. Ugyanakkor Észak, a nyugati civilizáció is problémákkal küszködik, a magasan szervezett hálózati állam kialakulását, a tudatos digitális állampolgár megjelenését a kollektív cselekvés logikájának sérülése késlelteti. A tanulmány zárófejezetében a közösség új, virtuális alapokra helyezett újjáéledését vizsgáljuk. Kulcsszavak: harmadik világ, innovációs szakadék, fejlesztendő területek; társadalmi modell
 • Cím:
  A MEKIK keretrendszer célja, alapelvei
  Írta:
  Kleinheincz Gábor
  Oldalak száma:
  125-144
  Mára az információs társadalom megvalósításának gátjává vált, hogy a közigazgatásban elosztottan meglévő hatalmas értékű információkincset a közigazgatási intézmények képtelenek megfelelő formában a polgárok rendelkezésére bocsátani. Ennek hátterében az áll, hogy a meglévő infokommunikációs rendszerek a legkülönbözőbb platformokra épülnek, különböző adattárolási módszereket használnak, továbbá elvétve található olyan kategória vagy fogalom, amin ha nem is az összes, de legalább két közigazgatási szerv pontosan ugyanazt érti. E probléma megoldására dolgozták ki a nemzetközi gyakorlatban az interoperabilitási keretrendszereket. E keretrendszerek szakítanak az eddigi központosított, sok szempontból „diktatórikus” közigazgatási információrendszer-fejlesztési gyakorlattal, és megteremtik az önálló, független közigazgatási információs rendszerek együttműködésének „demokratikus” alapjait. Jelen tanulmány e keretrendszerek céljait, alapelveit konszolidálja, s ajánlja a magyar döntéshozók figyelmébe a tervezett, magyar keretrendszer optimális kialakításához. Kulcsszavak: e-GIF (Anglia), Statskontoret (Svédország), SAGA (Németország), RE-SO (Franciaország), Dán modell, IOP (Ausztrália), Európai Unió elvei, IDA
 • Cím:
  Tudásmenedzsment tevékenységek és informatikai megoldások
  Írta:
  Hasznics Milán
  Oldalak száma:
  145-159
  A tudásmenedzsmentnek számos megközelítése ismert. Nagy számban állnak rendelkezésre használható eszközök és módszertanok is. A publikáció célja egy hipotetikus, az összes lehetséges tudásmenedzsment tevékenységet magába foglaló modell bemutatása a használt alapfogalmak tisztázása mellett. Bemutatásra kerülnek továbbá a tudásmenedzsment tevékenységeket támogató informatikai megoldások modellünkhöz kapcsolódó gyűjteményének konstrukciós kulcskérdései és az ezen gyűjteményen alapuló rendszerek bevezetésének különböző aspektusai. Kulcsszavak: tudásszervezetek szereplői, intellektuális tőke, tudástranszfer, tevékenységi mátrix, kiszolgáló informatika
 • Cím:
  A csoportok szerepe az innováció terjedésében
  Írta:
  Stifán Orsolya
  Oldalak száma:
  161-171
  A következőkben a spontán vagy szervezett módon alakult csoportokban rejlő erő kiaknázási lehetőségeiről lesz szó. Bemutatásra kerül, hogy ezen csoportok a csoporttagok szerepei által hogyan járulnak hozzá az innováció terjedéséhez, terjesztéséhez, valamint a vállalatok hogyan használhatják fel ezen csoportokról szerzett információikat új termékük vagy szolgáltatásuk értékesítéséhez, elterjesztéséhez. Kulcsszavak: innováció – távközlés – meggyőzés, véleményezők szerepe, vírusmarketing
 • Cím:
  Út a digitális múzeumok felé
  Írta:
  Molnár Mária
  Oldalak száma:
  173-192
  Napjaink társadalmi informatikájának egy meghatározó mozzanata a digitális technológia elterjedése a múzeumokban, mely még alig ismert szerepekkel ruházza fel a régi épületeket. Ezek az intézmények őrzik történelmünket, kultúránkat, értékeinket, s a korszerű lehetőségeknek köszönhetően új formában, új módszerekkel adhatják ezeket át a társadalomnak, segíthetik hozzá a mai és az elkövetkező generációkat világképük megformálásához. De mi is az a „digitális múzeum”, miért van rá oly nagy szükség, s hogyan teljesedhet ki igazán? — erre kutatom a választ a múzeumok múltjának, jelenének és jövőjének vizsgálatával. Kulcsszavak: digitális múzeum, digitalizálás (prioritás), Getty Guide
 • Cím:
  Mágnescsíkról chipre – Érdemes váltani?
  Írta:
  Horváth Attila
  Oldalak száma:
  193-214
  ztrakt A szaksajtóban és a szakemberek körében sokat lehet hallani a mágnescsíkos bankkártyát felváltani kész új megoldásról, ami technológiailag, a biztonság és a sokoldalú használhatóság szempontjából egyértelműen felette áll a jelenleg alkalmazott technológiának. A vezető kártyatársaságok ultimátuma alapján még az idén, de legkésőbb jövőre – hatalmas beruházások árán – világszinten át kellene állni az új technológiára. Bár a chip műszaki fölénye egyértelműnek tűnik, az átállás okai és a mögötte húzódó gazdasági érdekek a homályban maradnak. Az átállás ellen legalább annyi érv szól, mint mellette. Jelen tanulmány ezen érveket veszi górcső alá, és technikai, gazdaságossági, valamint üzleti szempontok alapján igyekszik vizsgálni ezt a sokat vitatott problémát. Kulcsszavak: mágnescsík, chipkártya, EMV szabvány (EC/MC), magneprint
 • Cím:
  A WAP bank bevezetésének projektmenedzsmentje
  Írta:
  Pszota Anikó
  Oldalak száma:
  215-239
  Dolgozatom témájának kiválasztásakor a két biztos pont a banki informatikához való kap¬csolódás és a projektmenedzsment volt, mert ebben szereztem kisebb tapasztalatot az egye¬temen eltöltött évek alatt. Sikerült gyakornokként a CIB Bank e-banking főosztályán elhe¬lyezkednek a szakdolgozat írásának időtartamára, és több egyeztetés után a WAP bank be¬vezetésének előkészítését és megtervezését választottam témául. Azért esett a választásom a WAP-ra, mert időszerű, elég nagy téma egy diplomatervhez, azonban egy ember számára is feldolgozható méretű. Kulcsszavak: bankrendszer, megvalósíthatósági tanulmány, szolgáltató szektor, WAP, költségvetési terv, projekt terv
 • Cím:
  Nyelvdetekció Rejtett Markov Modell Alkalmazásával
  Írta:
  Vázsonyi Miklós
  Oldalak száma:
  241-249
  Jelen tanulmány a szövegbányászati feladatok egyik megelőző lépését, az adott szövegek nyelvi felismerésének egy gyakorlati megoldását mutatja be Rejtett Markov Modell (Hidden Markov Model – HMM) alkalmazása segítségével. A nyelvdetekció egy fontos kiinduló lépés elsősorban többnyelvű dokumentumok esetében, és kiemelten jelentős az internetes web mining esetén, amikor web spider technológiával automatikus webes dokumentum-feltérképezést végzünk, amelynek során információkinyerés és dokumentum strukturálás és/vagy osztályozás a célunk. Ekkor a strukturálás érdekében a bemenetként szolgáló szövegekről el kell dönteni, hogy milyen nyelven íródtak. A nyelvfelismerés alapvető megelőző eszköze mind az egy nyelven, mind pedig a több nyelven történő szövegbányászatnak, amennyiben a keresési tér objektumai többnyelvűek, és egymással keveredve fordulnak elő. A Rejtett Markov Modell működési elvének megismerésével nem csak az alábbiakban részletezett nyelvdetekciós probléma egy hatékony megoldását értheti meg az olvasó, hanem egyben egy olyan általános módszert is elsajátíthat, amellyel számos egyéb, természetes nyelvi, beszédfelismerési, szövegfeldolgozási probléma is hatékonyan megoldható. Kulcsszavak: szövegbányászat, nyelvdetektációs feladatok, HMMs (Hidden Markov Models), bigram/trigram/N-gram
 • Cím:
  Digitális archívumok megvalósításának alapkérdései
  Írta:
  Erdősi Péter, CISA
  Oldalak száma:
  251-268
  A cikk három fontos kérdést boncolgat az elektronikus archívumok vonatkozásában: • a világnak mely részét érzékeljük, és tároljuk digitális formában? • mit veszítünk a tömörítés során? • mit jelent a biztonság a digitális archívumokban? Jelen cikkre nézve állapodjunk meg az alábbi munkadefiníciókban: • InformációA: a rendelkezésünkre álló eszközökkel érzékelhető világnak egy jól körülhatárolt, adott tulajdonságokkal bíró eleme, ténye, analóg; • AdatD : binárisan ábrázolt információ vagy az információnak egy része; digitális. A tárgy kifejtése után megteszünk néhány rövid konlúziót is, a digitális archívumokra vonatkozóan Kulcsszavak: elektronikus archiválás, digitalizálás, informatikai biztonság, A/D konverzió
 • Cím:
  Az igazi vagyon…
  Írta:
  Nuridsány Judit
  Oldalak száma:
  269-284
  A világgazdaságban folyó átalakulás fő mozgatórugója, az, hogy a tudás, a humántőke alapvető termelőeszközzé válik. A tudást, a kompetenciát mint immaterális vagyont is menedzselni kell, hasonlóan a materiális vagyonhoz. Azért van szükségünk a tudásmenedzsmentre, mert a hatékonyság érdekében a vállalkozások a stratégiájukba leginkább illeszkedő kiválasztott kompetenciákat egyéni kompetenciára, belső (szervezeti kultúra) és illetve külső szerkezetekbe (ügyfélkapcsolatok) osztják. Ez nem működik magától így ezeket a folyamatokat is menedzselni kell. A tudáscégek prototípusai a tanácsadócégek, a tudáscégek dolgozói pedig a tudásmunkások. Kulcsszavak: immateriális vagyon, tudás, tudáscégek, tudáskonverzió, tudásmenedzsment, tudásmunkás, tudásszervezetek, tudásszintek, tudásvagyon, tudástőke
 • Cím:
  Vendor Selection: Framework and Application in the Bank Card Business
  Írta:
  Tuan M. Pham
  Oldalak száma:
  285-296
  When a bank starts building or upgrading its credit card operations, the selection of technology plaforms and vendors represents a big challenge. The bank faces the following issues: • Lack of knowhow • Diffculty of comparing different solutions • Risk of lock-in • Need of transparency The decision the bank has to make here is how to apply a proper vendor selection process that allows it to acquire know-how on the way, find the best price/performance solution, prevent lock-in to vendors and ensure transparency. During my past work as a software development manager, I experienced vendor selection procedures from the vendor’s side. There were bank clients with good selection processes, and there were institutions that seemed lost on how to do it. The latter usually were subject to manipulation by different vendors, the outcomes of their decisions were more dependent on personal relationships, and they were often not satisfied eventually with their selections. During my work as a strategy consultant with McKinsey&Company in Hungary, and my personal consulting projects later with Vietnamese banks, I consulted banks on how to set up good selection processes that resolves the above issues, and supported them in the actual selection. I found that banks usually resent perfect transparency, and seek to preserve some flexibility for reasons not discussed here. This paper presents a 4-phase vendor selection framework customized for payment card technologies. The framework allows the bank to address the issues discussed above, supports some degree of flexibility, and also involves the pre-evaluation learning process and the post-evaluation negotiation. Keywords: Request for Proposal (RFP), vendor selection, Request for Information (RFI)
 • Cím:
  Allokációs döntések és portfolió elemzés
  Írta:
  Dr. Szűcs Gábor
  Oldalak száma:
  297-309
  A különböző típusú döntések közül jelen publikáció az allokációs döntésekkel foglalkozik, mely a legnehezebben számítható, hisz a végeredmény folytonos változókkal írható le. A portfolió összeállítás az egyik tipikus példája az ilyen jellegű problémáknak, a modern portfolió elmélet jó útmutatást ad arra nézve, hogy milyen körülményeket kell figyelembe venni a döntés során. A döntés jósága nem növelhető minden határon túl, ennek gátat szab a Markowitz által definiált hatékony határ (kockázat szempontjából). A portfolió elemzéshez és a hatékony határ átlépéséhez ismerni kell a CAPM modellt és az EMH hipotézist, végül a Warren Buffett által javasolt módszert is követni lehet egy nagyon jó portfolió összeállítás érdekében. Kulcsszavak: Döntési logikák, Portfolió elmélet, Sharpe arány, Markowitz modell, Hatékony Piac Hipotézis, CAPM
 • Cím:
  Idegsejthálózat működésének Petri Hálós szimulációja
  Írta:
  Fűr Attila – Tóth Ákos
  Oldalak száma:
  311-344
  Kutatásunk célja az volt, hogy a fizikai valóságot a lehető legjobban megközelítő sejthálózat-modellt hozzunk létre, és ezen virtuális kísérleteket folytassunk. Az így nyert eredményekből olyan következtetések levonására törekedtünk, melyekből az élő szervezetekben zajló információáramlásra és feldolgozás folyamatára deríthetünk fényt. Fontos szempontnak tartottuk, hogy a megvalósítás során olyan matematikai és informatikai eszközöket használjunk, amelyek a feladat komplexitásához mérten robosztusak. Ezért esett a választásunk a mesterséges intelligenciával vezérelt magas szintű Petri-hálóra épülő diszkrét szimulációra. Ehhez a Cassandra (Cognizant Adaptive Simulation System for Applications in Numerous Different Releavant Areas) 3.0 a BME ITM tanszék által fejlesztett szimulációs rendszert használtuk. Ez a rendszer eleget tesz a objektum-orientáltság követelményeinek, továbbá segítségével sztochasztikus folyamatok is megvalósíthatók. A felépített sejthálózaton az eddigiekben az adattárolási funkciót vizsgáltuk, mint a vegyi-biológiai számítógépek elsődleges építőkövét. A fizikai és biológiai modellek egzakt felépítésén túl, definiáltuk az absztrakt információt, és tanulmányoztuk az információ élő szervezetekbe történő leképzésének lehetőségeit is. Az eredmények kiértékelésére számos MATLAB program született. Kulcsszavak: MI-vel vezérelt Petri Hálók, Információ alapú megközelítés, Tudás Attribútumú Petri Hálók