• Cím:
  Logisztika, információmenedzsment, szoftvertechnológia
  Kiadó:
  BME GTK ITM
  Kiadás éve:
  2004. március
  Oldalak száma:
  276

 • Cím:
  Információmenedzsment a beszerzésben
  Írta:
  Schneider Henrik
  Oldalak száma:
  1-14
  A vállalati értékteremtés láncolatának egyik első eleme a beszerzés. Az itt kezelt információk nem csak a kimeneti eredményeket befolyásolják jelentősen a beszerzett termékek és szolgáltatások minőségén keresztül, hanem jelentős üzleti előnyre is szert tesz, aki a megfelelő ár-érték arányokat tudja érvényesíteni szerződéseiben, illetve megtakarításokat tud elérni. A dolgozat nemcsak elméleti, de gyakorlati megfontolásokon keresztül tekinti át az ehhez szükséges információkategóriákat, a beszerzési szervezeti szintek információszükségleteit és egy beszerzési információs rendszer megvalósításakor speciálisan felmerülő döntésbefolyásoló tényezőket.
 • Cím:
  Klasszikus ellátási lánc kezelési megoldások
  Írta:
  Babos Gergely
  Oldalak száma:
  15-20
  A vállalati automatizálási megoldások legújabb generációjába tartozik az ellátási lánc menedzsment (Supply Chain Management – SCM) megoldáscsoport. Bizonyos vállalatirányítási rendszer szolgáltató vállalatok a rendszereikhez integráltan ajánlanak beszállítói körök kezelésére alkalmas modulokat. E rendszerek általános felépítése azonos elméleti alapokra épül. A következőkben ezen általános jellemzők és működési alapelvek bemutatásával foglalkozom.
 • Cím:
  Logisztika-menedzsment szimuláció alkalmazásával
  Írta:
  Dr. Szűcs Gábor
  Oldalak száma:
  21-32
  Jelen publikáció a logisztika területén felmerülő problémákból kiindulva próbál meg egy olyan általános megoldási módszertant bemutatni, amelyet már más területeken hatékonyan alkalmaztak. Ez a módszer a szimuláció, melynek segítségével nem csak a felvetett kérdésekre kaphatunk választ, hanem még a jól működő logisztikai rendszerek esetében is további finomítási javaslatokat tud ajánlani, és optimalizálási feladatokat tud megoldani. A szimulációs problémamegoldás ismertetése előtt a legkorszerűbb logisztikai technológiákról lesz szó és a logisztikai menedzsment lehetőségeiről.
 • Cím:
  Az SZJA törvények (2002-2004) változásainak hatásvizsgálata mikroszimulációs módszertannal
  Írta:
  Baranyai Péter – Fényes Cecília
  Oldalak száma:
  33-60
  Gazdasági és politikai döntések szimulálása és elemzése számítástechnikai eszközökkel nagymértékben segítheti a döntéshozó körök munkáját. A mikroszimuláció, mint módszertan, és a Budapesti Műszaki Egyetem ITM tanszékén kifejlesztett rendszer megfelelő eszköz lehet a döntéselőkészítésben. Itt bemutatjuk a módszertan leglényegesebb elemeit és megpróbáljuk megvilágítani a szimulációs folyamat főbb lépéseit. A továbbiakban bemutatjuk egy – véleményünk szerint aktuális – gazdaság-politikai döntés hatásvizsgálatát, szimuláltuk a személyi jövedelemadó változásaiból eredő személyi és háztartás szintű jövedelemváltozások mértékét és elemeztük a kapott eredményeket. Ezen elemzések elkészítésének célja természetesen nem egy teljes körű adótörvény értékelés volt. Erre, a rendelkezésre álló adatállomány korlátai miatt nem is lett volna lehetőség. Az azonban látható, hogy a rendelkezésünkre álló Mikroszimulációs Rendszer segítségével az ehhez hasonló, de ennél sokkal részletesebb elemzések is elkészíthetőek, és nagymértékben megkönnyítenék a kormányzati körök döntéshozói tevékenységét.
 • Cím:
  Létesítménygazdálkodási rendszer kialakítása virtuális gyűjtemények továbbfejlesztésével
  Írta:
  Bozány András
  Oldalak száma:
  61-76
  Internetes virtuális gyűjtemények, kiállítások létrehozásakor olyan kezelői-nyilvántartási rendszereket érdemes kialakítani, amelyen a tárgyakkal kapcsolatos létesítménygazdálkodás adatait is kezelni lehet, erre már az adatbázis építése során figyelni kell. Ez a két rendszer rengeteg közösen megvalósítandó funkciót tartalmaz, amely költséghatékony rendszerbevezetést tesz lehetővé, ráadásul napjainkban az állami pályázatokon nyertes múzeumok és egyéb kiállítóhelyek külön összeget kapnak internetes gyűjtemények kialakítására. A cikk azt vizsgálja, hogy milyen, a múzeumok számára fontos létesítménygazdálkodási funkciókat érdemes megvalósítani virtuális tárlatok kezelői rendszerében.
 • Cím:
  Az eszmék tipográfiájától a szóbeliség-írásbeliség dichotómia meghaladásáig
  Írta:
  Dr. Z. Karvalics László
  Oldalak száma:
  77-84
  Tanszékünk egykori fiatal, pályakezdő kollégája, a kutatóvá Oxfordban érő Demeter Tamás szépen felépített, izgalmas könyvet írt a kommunikációelméleti, történeti és filozófiai „dimenzió” metszéspontjairól. A munka eminens értékei vitathatatlanok. Nem egyszerűen beilleszkedett a szóbeliség-írásbeliség diskurzusba, hanem több irányban fejlesztette azt tovább – részben a filológiai aprómunka (a Balogh-recepció), részben a mind koherensebb filozófiatörténeti beágyazás felé. Időről időre megjelennek azonban benne olyan elemek, amelyek – noha a könyv messze felette áll a bevezetőben bírált „árnyékirodalmon” – azáltal váltanak ki ellenérzéseket, hogy emlékeztetnek egy-egy bosszantó, fárasztó, vagy már régóta hiányérzetet keltő narratívára. A következőkben ezért elsősorban nem (csak) a szerzővel vitatkozunk , hanem az ő szövegével illusztráljuk bizonyos tézisek egyoldalúságát vagy elégtelenségét.
 • Cím:
  A guruk ideje – módszertani kitérő
  Írta:
  Benczúr Dávid
  Oldalak száma:
  85-108
  Jelen írás az információmenedzsment kutatások során használható leggyakoribb módszertani eljárások seregszemléje. Rövid bevezetés után bemutatja a tudományos írások kumulatív szerepét, mind az elméletek, mind a módszertan tekintetében. Érinti a konstruktivizmus és pozitivizmus ismeretelméleti problematikáját, valamint a tudományosság és a bizonyítás popperi definícióját. Ezek után áttekinti a legfontosabb adatgyűjtési és adatelemzési módszereket, amelyeket a menedzsmenttudomány a szociológiából vett át, és külön bemutatja a legfontosabb kvantitatív, statisztikai módszereket (khi-négyzet, korreláció, t-teszt, Anova, többváltozós elemzés, szegmentálás, faktoranalízis), ahol lehet információmenedzsment példákkal kiegészítve. A szerző célja, hogy segítséget nyújtson az információmenedzsmenttel most ismerkedő fiatal kutatóknak, valamint, hogy iskolájának, az Alma Maternek tisztelegjen a három év alatt bejárt úton szerzett módszertani ismeretek összefoglalásával.
 • Cím:
  Tudástérképek létrehozása
  Írta:
  Tóthfalussy Balázs
  Oldalak száma:
  109-118
  A következőkben arra keressük a választ, hogy milyen eszközökkel és hogyan lehet hatékonnyá tenni egy tudásmenedzsment rendszert. Hitünk szerint erre egy jól kialakított és folyamatosan karbantartott tudástérképet alkalmazhatunk, mely képes megoldani vagy legalábbis kezelni azokat a nehézségeket, melyek a tudásmenedzsment rendszerek területén jelentkeznek. Először áttekintjük, hogy mit is nevezünk tudástérképnek, milyen módon csoportosíthatjuk ezeket, majd a tudásmenedzsment egyik komoly problémáját vesszük szemügyre: kodifikációs vagy perszonalizációs stratégiát kövessünk, vagy esetleg lehetséges a kettő integrálása? Ezek után egy hatékony tudástérkép-építési módszert mutatunk be, míg végül saját tapasztalatainkat foglaljuk össze, melyet a ConOrg rendszer fejlesztése során szereztünk. A rendszer fejlesztése a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információ– és Tudásmenedzsment Tanszékén folyik, s dedikált célja, hogy a vállalati tudásmenedzsment széleskörű informatikai támogatását valósítsa meg.
 • Cím:
  Vállalati tudásmenedzsment és a ConOrg rendszer
  Írta:
  Hasznics Milán
  Oldalak száma:
  119-132
  A tanulmány első fejezete során bemutatásra kerülnek a szervezeti kollektív tudásvagyon kezelésének alapvető kérdései és tárgyalásra kerülnek az ezen problémák részletes leírásához szükséges fogalmak, definíciók. A tudásmenedzsment mint megoldandó feladat szerepel a 2. fejezetben – itt lehetséges megközelítésekkel és ezek részleteivel ismerkedhetünk meg. A 3. fejezetben a vállalati tudásmenedzsment informatikai támogatásának egy alternatíváját mutatjuk be : a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információ és Tudásmenedzsment Tanszékén fejlesztett ConOrg rendszer alapkoncepcióját és az itt alkalmazott alapvető tervezői döntéseket.
 • Cím:
  Adatbányászat és statisztika
  Írta:
  Stifán Orsolya
  Oldalak száma:
  133-150
  Jelen tanulmány az adatbányászatot kívánja bemutatni, mely már hazánkban is egyre inkább segítségére van nagyvállalatok elemzőinek, döntés-előkészítőinek; kiegészítve a hagyományos elemzői eszköztárat. A bemutatás során az adatbányászat a statisztikával kerül összehasonlításra, a közös elemek és az eltérő nézőpontok kiemelésével, hiszen a statisztikai tudással felvértezett elemzők így egy ismert viszonyítási alaphoz képest tudják majd megragadni az adatbányászat mibenlétét és felismerhetik az alkalmazásából eredő előnyöket. Az adatbányászati algoritmusok ismertetésére itt nem kerül sor, hiszen a cél a hasonlóságokon és különbségeken keresztül egy újfajta szemléletmód megismertetése.
 • Cím:
  Kategorizálás, klaszterezés
  Írta:
  Soós Attila
  Oldalak száma:
  151-170
  Kategorizálás, klaszterezés a szövegbányászat egyik legfontosabb feladata, az eljárás során a bejövő dokumentumokat különböző kategóriákba soroljuk be. Két fajtáját különböztetjük meg a példák alapján történő ellenőrzött tanulású, illetve a nem ellenőrzött tanulású eljárást. Az előbbit kategorizálásnak az utóbbit klaszterezésnek nevezzük. Kategorizálás előnye, könnyen algoritmizálható, viszont tanuló példákat igényel, amelyek nem mindig állnak rendelkezésre, a nem ellenőrzött tanulású eljárás nem igényel tanuló példákat, viszont az ellenőrzéshez szakértőre van szükség.
 • Cím:
  Hazai bankkártya használati szokások és azok szűk piaci elemzése a 2004-es évre vonatkoztatva
  Írta:
  Kocsis Frigyes
  Oldalak száma:
  171-176
  A magyar bankkártya piacon jelenlevők közül sokaknak „kényszerből” lapul a zsebében vagy a táskája mélyén a plasztik lapka, a bankkártya. A kényszer, amely miatt a közszférában dolgozók kötelezően számlapénzként kapják meg a havi bérüket már kikerülhetetlenné vált. A modern, szinte „cosmopolitarn”, vagy „penthouse-effekt” életvitel mellett el sem fér a készpénz. A fizetőeszközök piacán érdekes kettőség jelenik meg ezzel a bemutatott példával ábrázolva. A publikáció során nem a bankkártya-használat szociológiai kérdéseire próbálok választ adni, hanem arra, hogy gazdasági alapokra helyezve várhatóan a fizetéshez, a készpénzfelvéthez, milyen költségek társulnak. Jelen téma feldolgozásánál a lakossági bankkártya használatra helyezem a hangsúlyt a corporate termékekkel nem foglalkozom érdemben. A vizsgálatom alapjául a magyarországi lakossági bankkártya elfogadó bankok, pénzintézeteket tekintem.
 • Cím:
  Amit az E-Bankokról tudni érdemes
  Írta:
  Horváth Attila
  Oldalak száma:
  177-194
  Az internethasználat és új, elektronikus megoldások rohamos terjedésével, néhány bank hazánkban is évek óta jelen van web-alapú lakossági szolgáltatásaival, az utóbbi időben viszont gombamód szaporodnak az egyre újabb internetes banki portálok. Egyre gyakrabban feltesszük a kérdést: Kell-e nekünk ez az új technológia? Ez a tanulmány egy teljességhez közelítő körképet kíván adni a Magyarországon ma elérhető Internetes bankszolgáltatások jellemzőiről, kondícióiról, előnyeiről és hátrányairól.
 • Cím:
  Szoftverek automatizált tesztelésének bevezetése a banki alkalmazások területén
  Írta:
  Csata Miklós – Szabó Olivér
  Oldalak száma:
  195-220
  Dolgozatunkban a szoftvertesztelés témakörébe nyújtunk betekintést, és különös tekintettel vagyunk a napjainkban egyre divatosabb automatizált tesztelés lehetőségére. A korábban alkalmazott manuális tesztelést kezdi felváltani az automatizált, amely előnyöket és hátrányokat is jelent. A bevezetésnek az állomásait szeretnénk bemutatni egy banki környezetben, mégpedig a Budapest Bank Rt.-nél. A banknál szerzett több hónapos tapasztalatszerzés után döntöttünk úgy, hogy belefogjunk eme dolgozat megírásába.
 • Cím:
  A nyílt forráskódú szoftverek
  Írta:
  László Gábor
  Oldalak száma:
  221-234
  A tanulmány bemutatja a nyílt forráskódú szoftverek alkalmazásának gyakorlati és politikai metszéspontjában jelentkező problémakört, amellyel a kormányzatok világszerte szembekerülnek. A valódi szoftverszabványokra épülő szabad szoftverek nem csupán a szabványokat kevéssé betartó szoftveres termékcsapdától, hanem a hardveres termékcsapdától is megszabadítanak. Nagy teljesítményükkel nem kényszerítik a társadalmat és az államot folyamatos újrabeszerzésre, így alapvető szerepük van a gazdaságban és az esélyegyenlőség biztosításában. A szabad szoftverek a legkülönbözőbb számítógép-architektúrákon futtathatók, így különösen a nagy teljesítményű rendszerek terén a fogyasztó valódi versenyben szerezheti be ezeket az eszközöket. Egy szabad, demokratikus, gazdaságilag is erős információs társadalom felépítésének alapkövét jelentheti a szabad szoftvereken alapuló szoftver-infrastruktúra. Befejezésül bemutatásra kerül, hogy a Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) mely területeire van hatással a Nemzeti Szabad Szoftver Stratégia.
 • Cím:
  Szoftverek automatizált tesztelésének bevezetése a banki alkalmazások területén
  Írta:
  Csata Miklós – Szabó Olivér
  Oldalak száma:
  195-220
  Dolgozatunkban a szoftvertesztelés témakörébe nyújtunk betekintést, és különös tekintettel vagyunk a napjainkban egyre divatosabb automatizált tesztelés lehetőségére. A korábban alkalmazott manuális tesztelést kezdi felváltani az automatizált, amely előnyöket és hátrányokat is jelent. A bevezetésnek az állomásait szeretnénk bemutatni egy banki környezetben, mégpedig a Budapest Bank Rt.-nél. A banknál szerzett több hónapos tapasztalatszerzés után döntöttünk úgy, hogy belefogjunk eme dolgozat megírásába.
 • Cím:
  A PET technológiák alkalmazásának aktuális kérdései
  Írta:
  Dr. Székely Iván
  Oldalak száma:
  235-246
  A PET technológiák piaci sikere és elterjedése az elmúlt két évtizedben sem a műszaki tartalommal, a kínált szolgáltatás minőségével, sem pedig a fogyasztói bizalommal nem mutatott egyértelmű összefüggést. A kutatók, illetve a közvélemény érdeklődése többnyire nincs szinkronban a technológiai fejlesztéssel. A PET-ek korábbi generációit most komplex megközelítés látszik felváltani: az EU több projektet indított, amelyek központjában nem egy-egy technológia, hanem a felhasználói identitás átfogó kezelése és védelme áll.
 • Cím:
  Universal software architectures for registry, report creator and workflow administrator application
  Írta:
  Miklós Vázsonyi
  Oldalak száma:
  247-260
  Registry, report creator and workflow administrator applications can be built in a simply way by using a reflexive database and software architecture which features dinamic window generation, report wizard and has a univesral workflow engine. Using this software architecture we can easily implement several specific enterprise information systems. Every parameters of the applications are given in data tables that is why the layout of the application can be easily modified without any programming knowledge. It means that the application provides parameters for the objects in run-time. To implement a specific system based on these core systems there is no need to use any development environment by using this reflexive application.
 • Cím:
  Internationalization of a Russian Vodka and Liquor Company (Part 1)
  Írta:
  Tamás Joó – Natasha Ivanova
  Oldalak száma:
  261-276
  How can a Russian Vodka and Liquor Company penetrate into the Danish market? To analyze this problem we will make a market research and conclude with an action plan to full fill the needs of the Orenburg Distillery Ltd. This Russian company, located in the city of Orenburg, has brought up the subject, to analyze their international market chances. Denmark and the Danish market seemed to be a good target market for this project because it is known from statistics (www.dst.dk) that alcohol is a part of the Danish culture. There are quite a few different brands already established in the Danish market but we found out that the Danish taste is changing and that especially the younger generation is asking for different kinds and brands of Vodka. This is the group that will also adopt a new product faster and is more open to new trends. The main part of this project is the section on the Danish distribution system and how we can establish our brand over the following years next to the big competitors. This is still a rather small company we are talking about with limited resources and not much experienc